Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

«Όχι» σε άνοιγμα επαγγελμάτων από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων των δικηγόρων και συμβολαιογράφων με «εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συλλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους».

Η ΕΔΕ εκτιμά ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων που «αναθεωρεί τα πλαίσιο λειτουργίας θεσμικών φορέων, που ισχύουν επί δεκαετίες στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο».

Απαιτείται - υπογραμμίζουν οι δικαστές και εισαγγελείς - «ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, προκειμένου να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της προσχώρησης σε συμφωνία με όρους που έχουν προκαθοριστεί, αλλά ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκύψει ένα αποτέλεσμα ξένο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα».

Απαραίτητο θεωρεί η ΕΔΕ «να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες, συγκεκριμένες ή ευρύτερες, που προκαλεί η άμεση επιδίωξη του προκαθορισμένου στόχου, χωρίς την προηγούμενη σταδιακή απορρόφηση τους από την κοινωνία και την οικονομία».

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

www.dsanet.gr/epikairothta/AnakoinwseisThlematikhs/nomos_3842.pdf

www.dsanet.gr/epikairothta/AnakoinwseisThlematikhs/nomos_3842.pdf
1
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, µε την ψήφιση του νόµου
3842/2010 (φορολογικός νόµος), συνέστησε Επιτροπή αποτελούµενη
από ειδικούς επιστήµονες ενασχολούµενους µε το φορολογικό δίκαιο,
ώστε ν’αντιµετωπισθούν ταζητήµατα,πρωτόγνωρα,σε ορισµένεςπερι-
πτώσεις που ανέκυψαν µε το νέο νόµο.Μάλιστα προτού καν εκπονηθεί
τοσχετικόνοµοσχέδιο,ηΟλοµέλειατων∆ικηγορικώνΣυλλόγων,προέβη
σεµίαπρωτοποριακήεπιστηµονικήµελέτηγιαέναδικαιότεροφορολογικό
σύστηµα, υπερβαίνοντας τα στενά όρια του επαγγέλµατός µας, ανταπο-
κρινόµενη στον κοινωνικό ρόλο του δικηγόρου/ νοµικού επιστήµονα.
Ωστόσο, το Υπουργείο έσπευσε να προχωρήσει στην ψήφιση του εν
λόγωνοµοθετήµατος, χωρίςουσιαστικάν’ακούσει τις εµπεριστατωµένες
προτάσεις µας. Αλλά αυτές κοινολογήθηκαν σε ειδική επιστηµονική εκ-
δήλωσηκαι έχουν εκδοθείαπότον∆ΣΑ,ώστε ν’αποτελείούτωςήάλλως
µία σηµαντική παρακαταθήκη και συµβολή για τον νοµοθέτη του µέλλο-
ντος. Εγκαίρως τόσο µε σχετικές εκδηλώσεις, όσο και µε την έκδοση και
διανοµή ειδικού εντύπου, ο Σύλλογος προσπάθησε να διευκολύνει την
προσαρµογήτουδικηγόρουστηνυπαγωγήτωναµοιβών τουστονΦΠΑ.
Σεσυνεργασία, λοιπόν,µε τιςαρµόδιες διευθύνσεις τουΥπουργείου
Οικονοµικών ηπροαναφερόµενηΕπιτροπή,που τησυγκρότησαν οι κ.κ.
Θεόδωρος Σχινάς και∆ηµήτριος Βερβεσός,Αντιπρόεδροι∆ΣΑ, ο κ. Στέ-
λιοςΜανουσάκης,Πρόεδρος του∆ικηγορικούΣυλλόγουΠειραιά, ο κ. Γε-
ώργιος Νάσκαρης και ο κ. Στάθης Μπακάλης, κατέληξε σε σχέδιο
εγκυκλίου, η οποία και υιοθετήθηκε µε την ΠΟΛ. 1208/29.12.2009, ήτοι
προ της έναρξης ισχύος του νόµου σχετικά µε τα εισοδήµατα. Κυρίως
αντιµετώπισε τα ερµηνευτικά προβλήµατα που µπορούσαν να προκύ-
ψουναπότηνδιάταξητουάρθρου6παρ.9τουνέουφορολογικούνόµου,
αναφερόµενο στο χρόνο κτήσης του εισοδήµατος.Με αυτόν τον τρόπο,
είναι πλέον ευκρινείς οι υποχρεώσεις των δικηγόρων/ φορολογουµένων
ωςπρος την τήρηση τωνφορολογικών βιβλίων καιστοιχείων, για να µην
δύναται ο δικηγόρος να είναι έρµαιοστην αυθαίρετηπολλέςφορές ερµη-
νεία από τιςΑρχές και τα όργανά αυτών, καθώς πρώτιστη µέριµνα είναι
ο σεβασµός και η διατήρηση της αξιοπρέπειάς µας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ«Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του
ν. 3842/2010»
Με αφορµή γραπτά και προφορικά ερωτήµατα σχετικά µε το
αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Γενικά
Ως γνωστόν, µε τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)
επήλθαν ορισµένες τροποποιήσεις σχετικά µε τη φορολογική αντι-
µετώπιση των δικηγορικών υπηρεσιών και ειδικότερα:
1.1. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του προαναφερόµε-
νου νόµου τροποποιήθηκε ο χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από
υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλµατος (δικηγόροι, ιατροί, οικονο-
µολόγοι, πολιτικοί µηχανικοί κλπ.) και από 1.1.2011, χρόνος κτή-
σης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο
παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, αντί του χρόνου κτήσης
του εισοδήµατος µε την είσπραξη των αµοιβών που ισχύει µέχρι
31.12.2010. Οδηγίες για την εφαρµογή των υπόψη διατάξεων δό-
θηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/4.10.2010.
1.2. Με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του προαναφερό-
µενου νόµου εναρµονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα
µε το χρόνο κτήσης του εισοδήµατος. Οδηγίες για την εφαρµογή
των υπόψη διατάξεων δόθηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.
1091/14.6.2010.
1.3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του προαναφερό-
2µενου νόµου καταργήθηκε η απαλλαγή από το φόρο προστιθέ-
µενης αξίας των υπηρεσιών των δικηγόρων και από 1.7.2010, οι
υπηρεσίες αυτές υπάγονται σε Φ.Π.Α. µε τον κανονικό συντελε-
στή (23%). Οδηγίες για την εφαρµογή των υπόψη διατάξεων δό-
θηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100/24.6.2010.
Ενόψει των ανωτέρω νοµοθετικών ρυθµίσεων και σε συνέ-
χεια των οδηγιών που δόθηκαν µε τις προαναφερόµενες εγκυκλί-
ους, λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του δικηγορικού
επαγγέλµατος, παρέχουµε επιπλέον τις ακόλουθες διευκρινίσεις,
όσον αφορά θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
2. Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρε-
σιών - Ειδικές περιπτώσεις
Με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 αντι-
καταστάθηκε το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
13 του Κ.Β.Σ. και εναρµονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδεί-
ξεων παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα,
κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.
2238/1994, µε το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων και των λοιπών
περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών όλων των επιτηδευµατιών,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παραγράφου 14
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., πλην της περίπτωσης είσπραξης των
σχετικών αµοιβών τους από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., όπου η
απόδειξη εξακολουθεί να εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους
είσπραξη.
Οδηγίες εφαρµογής των υπόψη διατάξεων, οι οποίες κατα-
λαµβάνουν όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες και εποµένως
και τους δικηγόρους, δόθηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.
1091/14.6.2010. Ειδικά, όµως, για τους δικηγόρους λόγω των ιδι-
αιτεροτήτων του επαγγέλµατός τους, παρέχονται διευκρινίσεις για
το χρόνο έκδοσης των Α.Π.Υ. στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις.
32.1. Έκδοση γραµµατίων προείσπραξης δικηγορικών
συλλόγων
Όταν για τη διενέργεια δικονοµικών πράξεων ή την παρά-
σταση του δικηγόρου σε συµβολαιογραφική πράξη απαιτείται η
έκδοση γραµµατίου προείσπραξης της αµοιβής του, από τον οι-
κείο δικηγορικό σύλλογο, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδε-
ται στο χρόνο της έκδοσης του γραµµατίου, δεδοµένου ότι η
προείσπραξη αυτή συνιστά προαπαίτηση αµοιβής, προκειµένου
να παρασχεθούν οι δικηγορικές υπηρεσίες.
Παράδειγµα. ∆ικηγόρος συµφωνεί µε πελάτη του τον έλεγχο
τίτλων και την παράστασή του σε συµβολαιογραφική πράξη αγο-
ράς ακινήτου. Το γραµµάτιο προείσπραξης της ελάχιστης προ-
βλεπόµενης αµοιβής, ενόψει της υπογραφής του συµβολαίου,
εκδίδεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο στις 25 Ιανουαρίου
2011. Στο χρόνο αυτό (25.1.2011) θα εκδοθεί και η σχετική Α.Π.Υ..
2.2. Εργολαβικό συµβόλαιο (εργολαβικό δίκης)
● Όταν, µεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα του, έχει συ-
ναφθεί εργολαβικό συµβόλαιο (εργολαβικό δίκης), όταν δηλαδή η
αµοιβή του δικηγόρου εξαρτάται από την έκβαση της δίκης π.χ.
ως ποσοστό επί του αντικειµένου αυτής, η Α.Π.Υ. εκδίδεται µε την
εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου, ήτοι µε την καταβολή
στον πελάτη του δικηγόρου του επιδικασθέντος ποσού, οπότε και
η αµοιβή του δικηγόρου καθίσταται απαιτητή.
Παράδειγµα. ∆ικηγόρος συνάπτει τον Φεβρουάριο του 2011
εργολαβικό µε πελάτη του για διεκδίκηση αποζηµίωσης ύψους
30.000 ευρώ και η αµοιβή του ορίζεται στο 10% της επιδικασθη-
σόµενης αποζηµίωσης. Η υπόθεση τελεσιδικεί στις 10 Μαρτίου
2013 για ποσό αποζηµίωσης 12.000 ευρώ, ενώ η καταβολή του
επιδικασθέντος ποσού στον πελάτη του δικηγόρου πραγµατοποι-
είται στις 23 Απριλίου 2014. Ο δικηγόρος εκδίδει την Α.Π.Υ. στις
23 Απριλίου 2014 µε αξία 1.200 ευρώ (12.000 x 10% = 1.200).
● Ειδικά, για τα εργολαβικά συµβόλαια, τα οποία έχουν συνα-
4φθεί πριν την 1.1.2011, η σχετική Α.Π.Υ. εκδίδεται από το δικη-
γόρο µε την είσπραξη της οφειλόµενης αµοιβής.
Παράδειγµα. ∆ικηγόρος έχει συνάψει τον Φεβρουάριο του
2007 εργολαβικό µε πελάτη του για διεκδίκηση αποζηµίωσης
ύψους 10.000 ευρώ και η αµοιβή του ορίζεται στο 20% της επιδι-
κασθησόµενης αποζηµίωσης. Η υπόθεση τελεσιδικεί στις 10
Μαρτίου 2011 για ποσό αποζηµίωσης 10.000 ευρώ. Η καταβολή
του επιδικασθέντος ποσού στον πελάτη του δικηγόρου πραγµα-
τοποιείται στις 11 Ιανουαρίου 2012, ενώ ο δικηγόρος εισπράττει
την αµοιβή του στις 28 Ιουλίου 2014. Ο δικηγόρος εκδίδει την
Α.Π.Υ. στις 28 Ιουλίου 2014 µε αξία 2.000 ευρώ (10.000 x 20% =
2000).
2.3. Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών όταν το απαιτητό
της αµοιβής εξαρτάται µόνο από το (θετικό) αποτέλεσµα της
υπόθεσης
Στην περίπτωση παροχής δικηγορικών υπηρεσιών που το
απαιτητό της αµοιβής εξαρτάται µόνο από το θετικό αποτέλεσµα
της υπόθεσης, η Α.Π.Υ. εκδίδεται στο χρόνο αυτό, δηλαδή στο
χρόνο που πληρούται η αίρεση περί της θετικής έκβασης, οπότε
και καθίσταται πλέον απαιτητή η αµοιβή για την υπηρεσία που
παρασχέθηκε.
Παράδειγµα 1. ∆ικηγόρος συµφωνεί µε ανώνυµη εταιρεία
κατ’ αποκοπή αµοιβή 9.000 ευρώ για νοµική υποστήριξη στη δια-
δικασία εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
(Χ.Α.Α.), µε την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθεί η εισα-
γωγή. Οι δικηγορικές υπηρεσίες αρχίζουν να παρέχονται την 1η
Ιουλίου του 2011 και η εισαγωγή στο Χ.Α.Α. εγκρίνεται στις 20
Μαρτίου του 2012. Η δικηγορική υπηρεσία ολοκληρώνεται µε την
έγκριση της εισαγωγής, ήτοι στις 20 Μαρτίου του 2012 και στον
ίδιο χρόνο εκδίδεται και η σχετική Α.Π.Υ. για το σύνολο του ποσού,
ανεξαρτήτως εάν εισπραχθεί ή όχι το αντάλλαγµα. Αυτονόητο είναι
ότι σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εισαγωγή δεν εκδίδεται
5Α.Π.Υ.
Παράδειγµα 2. ∆ικηγόρος αναλαµβάνει υπόθεση για λογα-
ριασµό πελάτη του και συµφωνεί επιπλέον αµοιβή 2.000 ευρώ,
πέραν της ελάχιστης των 700 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η
υπόθεση θα κριθεί υπέρ του πελάτη του, µε βάση την συµφωνία
τους. Το γραµµάτιο προείσπραξης µε την ελάχιστη αµοιβή (700
ευρώ) εκδίδεται από το δικηγορικό σύλλογο στις 15 Ιουνίου 2011,
οπότε εκδίδεται και η σχετική Α.Π.Υ. ενώ η εκτελεστή απόφαση
του δικαστηρίου, η οποία είναι θετική για τον πελάτη του δικηγό-
ρου, εκδίδεται στις 20 Ιανουαρίου 2012, χρόνος που ολοκληρώ-
νεται η παρασχεθείσα υπηρεσία και καθίσταται απαιτητή η
επιπλέον αµοιβή των 2.000 ευρώ, οπότε και εκδίδεται η σχετική
Α.Π.Υ.
2.4. Επαναλαµβανόµενες δικηγορικές υπηρεσίες προς
τον ίδιο επιτηδευµατία
Για τις επαναλαµβανόµενες δικηγορικές υπηρεσίας µέσα
στον ίδιο µήνα προς τον ίδιο επιτηδευµατία (π.χ. σε τράπεζα, σε
ασφαλιστική επιχείρηση κλπ.) εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δηλαδή η Α.Π.Υ. εκδί-
δεται µε ηµεροµηνία το τέλος κάθε µήνα και µέχρι τη δέκατη πέ-
µπτη (15
η
) ηµέρα του επόµενου µήνα, για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες του µήνα που αφορούν, χωρίς να αποκλείεται η έκ-
δοση Α.Π.Υ. και σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα (π.χ. εβδο-
µάδα, δεκαπενθήµερο κλπ.).
Παράδειγµα. ∆ικηγόρος συνεργάζεται, ως εξωτερικός συ-
νεργάτης, µε τράπεζα, για λογαριασµό της οποίας διενεργεί προ-
σηµειώσεις σε ακίνητα προς εξασφάλιση χορηγούµενων δανείων.
Ως έναρξη της συνεργασίας τους ορίζεται η 1.10.2011. Το µήνα
Οκτώβριο διενεργεί επτά προσηµειώσεις και το µήνα Νοέµβριο
εννέα. Η Α.Π.Υ., για τις επαναλαµβανόµενες δικηγορικές υπηρε-
σίες (επτά προσηµειώσεις) του µήνα Οκτωβρίου εκδίδεται, το αρ-
γότερο, µε ηµεροµηνία την 31.10.2011 και µέχρι την 15.11.2011
6ενώ η Α.Π.Υ. για το µήνα Νοέµβριο εκδίδεται, το αργότερο, µε ηµε-
ροµηνία την 31.11.2011 και µέχρι την 15.12.2011.
3. Περιεχόµενο απόδειξης παροχής υπηρεσιών
Με την εγκύκλιο 1014038/251/Α0012/ΠΟΛ. 1035/9.2.2001,
η οποία εξακολουθεί να ισχύει, έγινε δεκτό ότι, ακαθάριστο
έσοδο των δικηγόρων στη φορολογία εισοδήµατος, στις πε-
ριπτώσεις που κατά την προείσπραξη των αµοιβών τους, για τις
οποίες εκδίδονται γραµµάτια προείσπραξης από τους δικηγορι-
κούς συλλόγους, διενεργείται παρακράτηση από τους συλλόγους,
θεωρείται η καθαρή αµοιβή, δηλαδή η συνολική αµοιβή αφού
αφαιρεθούν οι κρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου. Επίσης, δι-
ευκρινίστηκε ότι, οι δικηγορικοί σύλλογοι θα προβαίνουν σε παρα-
κράτηση φόρου µε συντελεστή 15% σε εκείνα τα ποσά των
δικηγορικών αµοιβών από τα οποία θα έχουν αφαιρεθεί οι προα-
ναφερόµενες κρατήσεις και ότι, όταν ο εντολέας του δικηγόρου
είναι υπόχρεος κατά νόµο να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου
και καταβάλλει στο δικηγόρο αµοιβή µεγαλύτερη από την ελάχιστη
αµοιβή που αναγράφεται στο οικείο γραµµάτιο προείσπραξης,
τότε στο επιπλέον ποσό ο εντολέας θα παρακρατεί φόρο µε συ-
ντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Ακόµη, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100/24.6.2010, µε την οποία
δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης
αξίας στις δικηγορικές υπηρεσίες, διευκρινίστηκε ότι, όσον
αφορά τους δικηγόρους, υπάγεται στο φόρο το συνολικό ποσό
που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλό-
γους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και
κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συµπληρωµατικά ή ανεξάρτητα
και αυτοτελώς από αυτό ως αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρε-
σίες.
Κατόπιν των ανωτέρω, στο περιεχόµενο των αποδείξεων πα-
ροχής υπηρεσιών, πρέπει να αναγράφονται διακεκριµένα τα εξής
78
ποσά:
α) Η ελάχιστη ακαθάριστη αµοιβή (αξία γραµµατίου προεί-
σπραξης),
β) Η πρόσθετη αµοιβή (πέραν της ελάχιστης),
γ) Ο Φ.Π.Α. (23%) που αναλογεί στην συνολική αµοιβή (ελά-
χιστη και πρόσθετη),
δ) Η κράτηση του δικηγορικού συλλόγου (π.χ. 12%, 35%
κλπ.),
ε) Η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (15%) από το δικηγο-
ρικό σύλλογο,
στ) Η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (20%) από λοιπούς
υπόχρεους σε παρακράτηση.
Επισηµαίνεται ότι, όταν εκδίδεται χειρόγραφη Α.Π.Υ. η αξία
της αµοιβής (ελάχιστη και πρόσθετη, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.) αναγράφεται και ολογράφως.
Ακόµη, σηµειώνεται ότι, όταν η ελάχιστη αµοιβή (µε βάση το
γραµµάτιο προείσπραξης) και η πρόσθετη αµοιβή (πέραν της
ελάχιστης) καθίστανται απαιτητές σε διαφορετικό χρόνο π.χ. η
ελάχιστη κατά την προείσπραξη από το δικηγορικό σύλλογο και η
πρόσθετη µε την ολοκλήρωση της παροχής, εκδίδονται δύο ξε-
χωριστές Α.Π.Υ.
Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγµα Απόδειξης Παροχής Υπη-
ρεσιών των δικηγόρων, µε τη διευκρίνιση ότι, ο τρόπος απεικόνι-
σης σ’ αυτήν των δεδοµένων είναι ενδεικτικός και
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος είναι αποδεκτός (π.χ. διαφορε-
τική σειρά απεικόνισης κλπ.), µε την προϋπόθεση ότι εµφανίζο-
νται τα δεδοµένα αυτά.ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Ευρώ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ
(αναγράφεται το πληρωτέο ποσό
δηλαδή η συνολική αµοιβή µετά Φ.Π.Α.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΧΧ,ΧΧ
(αξία γραµµατίου προείσπραξης)
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ
(πέραν της ελάχιστης)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ
Φ.Π.Α. 23% ΧΧΧ,ΧΧ
(επί του συνόλου της αµοιβής)
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΧΧ,ΧΧ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(από το δικηγορικό σύλλογο) (15% x (ελάχιστη αµοιβή -
κρατήσεις δικηγορικού συλλόγου)) ΧΧ,ΧΧ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (από λοιπούς
υπόχρεους σε παρακράτηση) (20% x πρόσθετη αµοιβή) ΧΧ,ΧΧ
4. Τρόπος καταχώρησης στα τηρούµενα βιβλία του
Κ.Β.Σ.
Η καταχώρηση στα βιβλία του Κ.Β.Σ. των Α.Π.Υ. των δικηγό-
ρων, ενόψει και των προαναφεροµένων στην προηγούµενη περί-
πτωση, διενεργείται ως εξής:
9α) Βιβλία Β΄ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων)
Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρείται από το δικηγόρο
καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες στο σκέλος των εσόδων,
για µεν τις ανάγκες τις φορολογίας εισοδήµατος, ως ακαθάριστο
έσοδο από παροχή υπηρεσιών, η καθαρή αξία της αµοιβής (συ-
νολική αµοιβή µείον κράτηση δικηγορικού συλλόγου), για δε τις
ανάγκες του φόρου προστιθέµενης αξίας, ως φορολογητέα αξία,
η συνολική αµοιβή και, ξεχωριστά, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτή.
Σηµειώνεται ακόµη ότι, για τις ανάγκες του φόρου προστιθέ-
µενης αξίας, στο σκέλος των εξόδων, καταχωρούνται οι δαπά-
νες και ανάλογα αν παρέχεται ή δεν παρέχεται δικαίωµα
έκπτωσης του Φ.Π.Α. καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτές
(δαπάνες µε δικαίωµα έκπτωσης / δαπάνες χωρίς δικαίωµα έκ-
πτωσης).
Σηµειώνεται ότι, δεν απαιτείται να καταχωρούνται διακεκρι-
µένα ο φόρος που παρακρατείται, είτε από το δικηγορικό σύλλογο
είτε από τους λοιπούς υπόχρεους σε παρακράτηση, καθώς και η
κράτηση του δικηγορικού συλλόγου.
β) Βιβλία Γ΄ κατηγορίας (λογιστικά βιβλία)
Τα ανωτέρω αναφερόµενα, για τα βιβλία Β΄ κατηγορίας,
εφαρµόζονται αναλόγως και για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
5. Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Για το ηµερολογιακό έτος 2011 και εφεξής, στις συγκεντρωτι-
κές καταστάσεις πελατών - προµηθευτών της παραγράφου 1 του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως αξία της συναλλαγής, αναγράφεται από
τους αντισυµβαλλόµενους (δικηγόρους - πελάτες/επιτηδευµατίες)
η συνολική αξία της αµοιβής (συνολική αµοιβή στην οποία δεν συ-
µπεριλαµβάνεταιο Φ.Π.Α.).
Ειδικά, για το ηµερολογιακό έτος 2010, οι συγκεντρωτικές κα-
ταστάσεις υποβάλλονται µε τον τρόπο που είχε γίνει δεκτός µε
την ΠΟΛ. 1220/21.9.2001, δηλαδή ως αξία θα αναγράφεται η κα-
10θαρή αµοιβή (συνολική αµοιβή µείον κράτηση δικηγορικού συλλό-
γου).
6. Παραδείγµατα
Για την πληρέστερη κατανόηση των προαναφεροµένων πα-
ρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγµατα.
Παράδειγµα 1. Καταβολή (προείσπραξη από το δικηγορικό
σύλλογο) της ελάχιστης ακαθάριστης αµοιβής. Έστω ελάχιστη
ακαθάριστη αµοιβή (αξία γραµµατίου προείσπραξης) 1.000 ευρώ.
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Ευρώ 1.230,00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 1.000,00
(αξία γραµµατίου προείσπραξης)
Φ.Π.Α. 23% 230,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 1.230,00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(12% x 1.000)* 120,00
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (από το
δικηγορικό σύλλογο) (15% x (1.000-120)) 132,00
* Το ποσοστό παρακράτησης 12% υπέρ του δικηγορικού συλλόγου είναι
ενδεικτικό και θα αναγράφεται αυτό που κάθε φορά παρακρατείται από
αυτόν.
1112
∆ιευκρινίσεις
1. Ακαθάριστο έσοδο από παροχή υπηρεσιών (φορολογία ει-
σοδήµατος), το οποίο καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη του
βιβλίου εσόδων - εξόδων, αποτελεί το ποσό των 880,00
ευρώ (1.000 ευρώ προείσπραξη µείον 120 ευρώ κράτηση
δικηγορικού συλλόγου).
2. Φορολογητέα αξία από παροχή υπηρεσιών (φόρος προστι-
θέµενης αξίας) το οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη
του βιβλίου εσόδων - εξόδων, αποτελεί το ποσό των
1.000,00 ευρώ, ενώ σε ιδιαίτερη στήλη, Φ.Π.Α. 23%, κατα-
χωρείται το ποσό των 230,00 ευρώ.
3. Ως αξία συναλλαγής στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελα-
τών - προµηθευτών, για το ηµερολογιακό έτος 2011 και εφε-
ξής, αναγράφεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ (συνολική
αµοιβή προ Φ.Π.Α.).
4. Συνολική δαπάνη για τον πελάτη - επιτηδευµατία 1.000,00
ευρώ.
Παράδειγµα 2. Καταβολή αµοιβής για την οποία δεν απαιτεί-
ται προείσπραξη από το δικηγορικό σύλλογο ή όταν απαιτείται
πρόσθετη αµοιβή σε µεταγενέστερο χρόνο από την προείσπραξη
του δικηγορικού συλλόγου, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί Α.Π.Υ.
στο χρόνο της προείσπραξης. Έστω αµοιβή 400 ευρώ.ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Ευρώ 492,00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
(αξία γραµµατίου προείσπραξης) ---------
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ (πέραν της ελάχιστης) 400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 400,00
Φ.Π.Α. 23% (επί του συνόλου της αµοιβής) 92,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 492,00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ -------
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (από το
δικηγορικό σύλλογο) -------
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (από λοιπούς
υπόχρεους σε παρακράτηση) (20% x 400) 80,00
∆ιευκρινίσεις
1. Ακαθάριστο έσοδο από παροχή υπηρεσιών (φορολογία εισο-
δήµατος), το οποίο καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη του βι-
βλίου εσόδων - εξόδων, αποτελεί το ποσό των 400,00 ευρώ.
2. Φορολογητέα αξία από παροχή υπηρεσιών (φόρος προστιθέ-
µενης αξίας) το οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη του
βιβλίου εσόδων - εξόδων, αποτελεί το ποσό των 400,00 ευρώ
ενώ σε ιδιαίτερη στήλη, Φ.Π.Α. 23%, καταχωρείται το ποσό
των 92,00 ευρώ.
3. Ως αξία συναλλαγής στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελα-
τών - προµηθευτών, για το ηµερολογιακό έτος 2011 και εφε-
13ξής, αναγράφεται το ποσό των 400,00 ευρώ (συνολική
αµοιβή προ Φ.Π.Α.).
4. Συνολική δαπάνη για τον πελάτη - επιτηδευµατία 400,00
ευρώ.
7. Τρόπος εξόφλησης αποδείξεων παροχής υπηρε-
σιών, για επαγγελµατικές συναλλαγές, αξίας 3.000
ευρώ και άνω.
Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών
από δικηγόρους προς επιτηδευµατίες που περιλαµβάνουν τις
προβλεπόµενες ελάχιστες αµοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα
αντίστοιχα γραµµάτια προείσπραξης από τους δικηγορικούς συλ-
λόγους, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 18 του Κ.Β.Σ., δεν απαιτείται, δηλαδή, η εξόφληση των
υπόψη ποσών από τους λήπτες των εν λόγωΑ.Π.Υ. µέσω τραπε-
ζικού λογαριασµού ή µε επιταγή, δεδοµένου ότι ο έλεγχος της
απόδειξης της συναλλαγής διασφαλίζεται από τα εκδοθέντα γραµ-
µάτια προείσπραξης.
Στις περιπτώσεις, όµως, που η αµοιβή του δικηγόρου υπερ-
βαίνει την ελάχιστη και το υπερβάλλον ποσό είναι 3.000 ευρώ και
άνω, η εξόφληση του επιπλέον ποσού από το λήπτη της Α.Π.Υ.,
γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγή.
8. Λοιπές διευκρινίσεις
Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:
8.1. Αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης - Εκδιδόµενα
στοιχεία
Όταν για διάφορους λόγους π.χ. αναβολή της συζήτησης της
υπόθεσης, µαταίωση του συµβολαίου κλπ., θέµα που αποδει-
14κνύεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. βεβαίωση της ανα-
βολής από το δικαστήριο κλπ., εφόσον ακυρώνεται το εκδοθέν
γραµµάτιο προείσπραξης και έχει ήδη εκδοθεί η αντίστοιχη Α.Π.Υ.,
τότε: α) στους µεν επιτηδευµατίες εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο,
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., β)
στους δε ιδιώτες, γίνεται δεκτό, να εκδίδεται απόδειξη επιστρο-
φής, στην οποία, εκτός των λοιπών δεδοµένων, αναγράφεται και
το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη καθώς ο α/α της
σχετικής Α.Π.Υ.
8.2. ∆ιαδικαστικές ενέργειεςστα πλαίσια ενιαίας εντολής
Οι προπαρασκευαστικές ή διαδικαστικές ενέργειες των δικη-
γόρων, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια εντολής για εκ-
κρεµή δίκη ή συνέχονται αιτιωδώς µ’ αυτή (π.χ. κλήσεις πάσης
φύσεως, εξώδικες προσκλήσεις ή δηλώσεις, εκπροσώπηση εντο-
λέως, αναβολές κλπ.), δεν λογίζονται ως επιµέρους τµηµατικές
δικηγορικές πράξεις και δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης Α.Π.Υ.,
εφόσον δεν υφίσταται απαίτηση αµοιβής γι’ αυτές.
8.3. Μέρισµα δικηγόρων
Για την είσπραξη του διανεµόµενου µερίσµατος, από µέλη δι-
κηγόρους του οικείου δικηγορικού συλλόγου, από λογαριασµό
που έχει συσταθεί για αυτόν το σκοπό, δεν απαιτείται η έκδοση
απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τους δικηγόρους (ΣτΕ 4083/
1997). Όµως, επειδή, το ποσό αυτό αποτελεί ακαθάριστο έσοδο
που συναθροίζεται µε τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του δικη-
γόρου, πρέπει να καταχωρείται στα τηρούµενα βιβλία µε βάση τα
δικαιολογητικά καταβολής από το δικηγορικό σύλλογο.
Ειδικά, στην περίπτωση που ο δικηγόρος εργάζεται αποκλει-
στικά µε πάγια αντιµισθία και επειδή το εισόδηµά αυτό θεωρείται
ότι αποκτάται από µισθωτές υπηρεσίες, δεν είναι δηλαδή υπό-
χρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., το δι-
καιούµενο µέρισµα εµφανίζεται απ’ ευθείας στον προβλεπόµενο
15για τα ελευθέρια επαγγέλµατα κωδικό της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατός του µε βάση τα δικαιολογητικά καταβολής από το δι-
κηγορικό σύλλογο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικη-
γόρος αποκτά δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος και εποµένως
δικαιούται µέρισµα, αλλά για διάφορους λόγους (π.χ. συνέχιση
σπουδών για µεταπτυχιακό) δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλµατος
ως δικηγόρος και δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία.
Για τα ανωτέρω µερίσµατα οι δικηγόροι δεν υποβάλλουν συ-
γκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, ενώ οι δικηγορικοί σύλλογοι
υποβάλλουν συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών, ανά δικη-
γόρο, µε τον κωδικό «1» (αντισυµβαλλόµενοι µη υπόχρεοι).
9. ∆ικηγορικές εταιρείες
Τα ανωτέρω αναφερόµενα (χρόνος και τρόπος έκδοσης
Α.Π.Υ., τρόπος καταχώρισης στα βιβλία κλπ.) ισχύουν αναλόγως
και για τις δικηγορικές εταιρείες του π.δ. 81/2005 (ΦΕΚ 120 Α΄).
16

kathimerini.gr - Οι ενέργειες του υπ. Δικαιοσύνης για τις ζημιές στο Πρωτοδικείο

kathimerini.gr - Οι ενέργειες του υπ. Δικαιοσύνης για τις ζημιές στο Πρωτοδικείο

Στις ενέργειες τις οποίες προέβη το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση των ζημιών στα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών μετά την πρόσφατη βομβιστική επίθεση που δέχθηκε το εν λόγω Δικαστικό Μέγαρο, αλλά και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης, αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρει:

«1. Το αίτημα για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εγκρίθηκε από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων την 11η Νοεμβρίου 2010. Για την εκτέλεση της απόφασης εξουσιοδοτήθηκε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Διοικητικού Πρωτοδικείου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

2. Το απόγευμα της 30ής Δεκεμβρίου 2010, όταν επιτράπηκε η είσοδος στα κτήρια των Δικαστηρίων, κλιμάκιο της εταιρείας «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» διενήργησε αυτοψία. Την ίδια ημέρα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ανατέθηκε το έργο της αποκατάστασης των ζημιών.

3. Ο καθαρισμός των κτηρίων πριν από την έναρξη των εργασιών της αποκατάστασης, επειδή αφορά και χώρους όπου στεγάζονται οι γραμματείες των Τμημάτων και τα γραφεία των δικαστών, προτάθηκε από τα δικαστήρια να ανατεθεί στην εταιρεία που ήδη ήταν συμβεβλημένη με αυτά. Προς τούτο ο Γενικός Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων ζήτησε προσφορά για την ανάθεση του έργου.

4. Η προσφορά υποβλήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 4η Ιανουαρίου 2011 και εγκρίθηκε αυθημερόν. Ο Γενικός Επίτροπος ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης.

5. Οι εργασίες αποκατάστασης από την εταιρεία «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» άρχισαν σήμερα με την εγκατάσταση εργολάβου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους, το έργο εκτελείται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 14η Ιανουαρίου 2011, οπότε θα δοθεί σε λειτουργία το κτήριο του Διοικητικού Εφετείου. Η δεύτερη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 28η Ιανουαρίου 2011 και θα δοθούν σε λειτουργία χώροι στο κτήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το κτήριο θα έχει αποκατασταθεί πλήρως τον προσεχή Μάιο, οπότε και ολοκληρώνεται η τρίτη φάση».

Τέλος, το υπουργείο Δικαιοσύνης καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι «για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη διακοπή της λειτουργίας των Δικαστηρίων, το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες».

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ